گزارش تصویری/ همایش”سردار شهید سلیمانی قهرمان ناشناخته در افغانستان” نگاهی به کارنامه شهید سلیمانی در تحولات سه دهه افغانستان در کابل

  • ۱۴ جدی ۱۴۰۰
  • کد خبر: 9637
  • 36 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • چاپ این مطلب
a4/853/a48539b80df04397805c08d9cf71a2e8.jpg

 

cc/168/cc1688c466484de2a9a408d9cf71a2f7.jpg

 

ec/47d/ec47dc0e67df4665401708d9cf71a47e.jpg

 

ce/431/ce431c2cca9e4abc6e8608d9cf71a4e1.jpg

 

40/619/4061950a83c2460e958608d9cf71a548.jpg

 

00/623/00623125c23c4159ba1408d9cf71a5e7.jpg

 

49/9ed/499ed6ed58904ad62c0808d9cf71a64a.jpg

 

0d/69c/0d69c6df238b45f8386b08d9cf71a6ec.jpg

 

96/6b1/966b1724cf8d4778baf008d9cf71a7b6.jpg

 

80/c90/80c90ceef219405ed8ba08d9cf71a84f.jpg

 

ac/176/ac176dc3882d453e889a08d9cf71a8f6.jpg

 

3d/da1/3dda1ed71ff843b0665108d9cf71a99b.jpg

 

bf/3cf/bf3cf5363d354bfc838808d9cf71aa0c.jpg

 

a0/ab9/a0ab98ee66d942fc3b6008d9cf71aaa8.jpg

 

b0/508/b05089b450ca4e31900408d9cf71b2bc.jpg

 

5e/6fb/5e6fb093e061467ff46908d9cf71bce6.jpg

 

b6/87f/b687f1e0f6d7484938bb08d9cf71bd2e.jpg

 

51/d0a/51d0a11482644e942f5808d9cf71bdb3.jpg

 

eb/77d/eb77d951198241d73a3d08d9cf71be46.jpg

 

22/34c/2234c21e9047499a26fa08d9cf71bece.jpg

 

b9/c58/b9c58744525144e8517b08d9cf71bf4b.jpg

 

84/81c/8481ce8729f948c57bbf08d9cf71bff1.jpg

 

dc/948/dc9483983129474eeb2308d9cf71c09e.jpg

 

1c/e4c/1ce4c6b4c4d44fe723ba08d9cf71c128.jpg

 

a1/ee6/a1ee6b8bec0d4c2b3ede08d9cf71c318.jpg

 

75/bcd/75bcdb987be84557f98208d9cf71c31e.jpg

 

f6/95b/f695b5e6834049c9af8608d9cf71c432.jpg

 

f8/9d9/f89d914cabcc40df59d808d9cf71c461.jpg

 

0b/a1b/0ba1ba24d19c4853ec0508d9cf71c4f0.jpg

 

5a/37b/5a37bcfb66fd4b20a62908d9cf71c5ad.jpg

 

c5/116/c511662a771244816aa108d9cf71c643.jpg

 

a8/475/a8475710afa14b3e9a8d08d9cf71c6e7.jpg

 

bd/813/bd813fa1b2ed42aaa69c08d9cf71d19e.jpg

 

cb/ea2/cbea230a8b354536a96008d9cf71d1b9.jpg

 

ba/3bf/ba3bfa94b8cb4fce282b08d9cf71d2c1.jpg

 

8b/cc5/8bcc5c5f7a7b4d2868ba08d9cf71d30e.jpg

 

a9/b6c/a9b6cc5928d2405bd29008d9cf71d385.jpg

 

a7/341/a73413e1918345aaaa2e08d9cf71d43b.jpg

 

4e/1d3/4e1d3837af1245e7474808d9cf71d4e5.jpg

 

d8/aad/d8aad14e732247403ad308d9cf71d56a.jpg

 

90/24a/9024a2407fd94f07c9e308d9cf71d611.jpg

 

51/5bd/515bdb9a6cfb45d7788508d9cf71d6a9.jpg

 

cf/d24/cfd24a55fd484d5bc55108d9cf71d735.jpg

 

15/15a/1515a0a5b3024ce374fa08d9cf71d7cb.jpg

 

18/c53/18c53269348a4cade59a08d9cf71d890.jpg

 

1a/250/1a2509ab80c149ad654b08d9cf71d8f8.jpg

 

d2/fbe/d2fbe6ac478d4b317ec408d9cf71d96c.jpg

 

47/745/4774538c403a4c154b4d08d9cf71d9fe.jpg

 

dd/766/dd76663945a744da6b9808d9cf71da79.jpg

 

cd/45d/cd45ddae0afb4acaa37008d9cf71daf8.jpg

 

43/5be/435be14aee984805429a08d9cf71db98.jpg

 

35/99f/3599ff2caf5947e3b34308d9cf71ddce.jpg

 

29/1a9/291a9a47cbf94833a73708d9cf71dddd.jpg

 

05/7a0/057a0e0cc8b248ef9e1308d9cf71de66.jpg

 

62/a24/62a2431fbe6e43e48d8c08d9cf71ded8.jpg

 

e6/f14/e6f14fc7c1e14b336f4c08d9cf71df4f.jpg

 

51/b18/51b18ff43366445367ed08d9cf71dfab.jpg

 

2c/78e/2c78eaaa181143adf73208d9cf71e011.jpg

 

b1/c5b/b1c5bcd0d5284256fc4d08d9cf71e098.jpg

 

6d/887/6d887762318948d71d7108d9cf71e10f.jpg
برچسب ها: