کلیدواژه: تظاهرات

مطالب موجود در این کلیدواژه: 1

تظاهرات خودجوش جوانان کابل علیه سیاستهای تلویزیون ژوندون

تظاهرات علیه تلوزیون ژوندون

افرادی مانند نجیب کابلی، شبکه هایی مثل تلویزیون ژوندون و جریان های دیگری که اتفاقا بسیارقلیل اند، ولی …

(اخبار روز | ۲۰ قوس ۱۳۹۲ )